DRAŽDIAK ŠPORT  s r. o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, zapísaý v ochodnom registi Okresného súdu Bratislava I.  Vložka číslo:  37681/B

Spoločnosť DRAŽDIAK ŠPORT  s r. o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete pracovnom, športovom a obchodnom ako aj vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete jasným, zrozumiteľným a dobrovoľným spôsobom. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou DRAŽDIAK ŠPORT  s r. o., pri využívaní Vašich osobných údajov, ako aj siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie. Spoločnosť DRAŽDIAK ŠPORT  s r. o. je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Spoločnosť DRAŽDIAK ŠPORT  s r. o. spracováva  podľa interného predpisu len tie osobné údaje, na ktoré dotknutá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustan. čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustan. § 13 ods. 1. písm. a) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov..., alebo ktoré sú potrebné na vydanie konkrétneho dokumentu, výsledkovej listiny prípadne diplomu našou spoločnosťou. Spoločnosť spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt prípadne zdravotnú spôsobilosť na prácu dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby vydania príslušného dokladu  dotknutej osobe a evidencie týchto údajov. Spoločnosť DRAŽDIAK ŠPORT  s r. o. údaje dotknutých osôb neposkytuje žiadnej tretej strane ani spoločnostiam na marketingové účely.      

Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť vás do našich športových aktivít, alebo Vás informovať o akciách a podujatiach  ktoré organizuje DRAŽDIAK ŠPORT  s r. o. a ktoré Vás zaujímajú. Ubezpečujeme Vás, že naša spoločnosť  prijala všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.

2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti,.

3. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov stanovené v zákone NR SR č. 18/2018 Z.z. čestným vyhlásením potvrdili mlčanlivosť o týchto údajoch

4. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získavame a spracovávame.

5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti.

6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.

7. Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas alebo tento súhlas odvoláte.

8. Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov na internetovej stránke dávate tiež súhlas s uverejnením fotografií, na ktorých môžete byť aj Vy, na internetovej stránke.

9. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete osobne alebo prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na platnú legislatívu SR. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané

10.  Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

11. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese fischerbeach@gmail.com , radi Vám odpovieme.